Flygfobi och flygrädsla

Är du rädd för att flyga?

Många människor undviker helt flygning eller flyger med stor rädsla och ångest vilket ställer till problem både i privatlivet och i arbetet. Philip Weiss, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, erbjuder behandling mot flygfobi. Den metod som används är KBT (kognitiv beteendeterapi). KBT är den psykoterapeutiska behandlingsmetod som är mest lämpad och ger bäst resultat vid behandling av flygrädsla.

Om Flygfobi

Bakgrunden till flygrädsla kan vara skrämmande upplevelser i samband med flygning eller andra rädslor som till exempel rädsla för att vara instängd i trånga utrymmen, för att tappa kontrollen och bli tokig, för att dö eller för okända ljud som flygningen genererar. Vanligt är också att man lång tid innan oroar sig istället för att glädjas inför en semesterresa. Är man en ängslig person som oroar sig för många saker och situationer i livet som sjukdomar, olyckor, framtiden m.fl. så är man ofta också flygrädd.

Ångestreaktion

Ångest är kroppens reaktion som svar på ett upplevt hot. Hotet skapas enbart i personens tankar och leder till en fysisk och psykisk anspänning. Kroppen kan inte skilja mellan fantasi och verklighet och man reagerar med ångest (rädsla) i fel situation. Det är ju helt adekvat att reagera med ångest och rädsla i en verkligt farlig situation. Det så kallade kamp och flyktsystemet aktiveras som bland annat kan ge andningssvårigheter, tryck över bröstet, hjärtklappning, matthet, yrsel, svettningar, tunnelseende, illamående och tankeblockering. Tankar, känslor och kroppsliga reaktioner påverkar våra beteenden. Att man undviker att flyga eller flyger med rädsla förstärker upplevelsen att det är farligt att flyga. Därför är det viktigt att ha kunskaper om vad som händer i kroppen vid ångest.

Behandling av flygfobi

Behandlingen sker i första hand genom terapisessioner à 50 minuter men kan också vid extrem rädsla innehålla en flygning tillsammans med terapeuten. Antalet terapisessioner och behandlingens uppläggning är givetvis beroende av flygfobins svårighetsgrad men vanligtvis krävs 3 – 5 terapisessioner. Under behandlingens gång skall du genomföra en förberedd flygning. Vid lindrigare former av flygrädsla kan det räcka med tre möten. Två sessioner à 50 minuter som innehåller kartläggning av hur flygrädslan uppkommit och vilka uttryck den tar sig. Genomgång av vad ångest är och vad som händer i kroppen. Genom att utsätta sig för det man är rädd för så kommer ångesten gradvis gå ner. Det kan handla om katastroftankar, minnesbilder, ljud och lukter eller andra sinnesintryck som väcker ångest. Avslappningsövningar, andnings och acceptanstekniker gås igenom. Hemuppgifter ges mellan gångerna. Behandlingen avslutas med ett möte en till två veckor efter flygningen. Här sker utvärdering och framtagande av ett så kallat vidmakthållandeprogram, som hjälper dig att upprätthålla din uppnådda kompetens och att veta hur du skall agera vid eventuella bakslag. Vid svårare former av flygfobi finns möjligheten att jag som psykoterapeut följer med på en flygning för att vara ett stöd vid exponeringen innan och under flygningen. Flygningen går från Arlanda t.o.r. till någon destination med en timmes flygtid.

Nu har jag även möjlighet att ta emot besök digitalt.

Philip Weiss, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut
Har mångårig erfarenhet av att arbeta med flygfobi.
» Kontakta mig!